guide-of-greece.gr
Ακολουθήστε μας
Facebook Link Twitter Link
> ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
 
Επιχειρηματικός Οδηγός της Ελλάδας

 
ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
Η πρόσβαση σε αυτόν τον Διαδικτυακό τόπο (ΔΤ)  σημαίνει αποδοχή των όρων χρήσης. Η Εταιρεία Vinicius Services LTD διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Όρους Χρήσης όποτε και όπως κρίνει σκόπιμο. Οι παρόντες Όροι Χρήσης  του ΔΤ  είναι οι πλέον σύγχρονοι που είναι ανηρτημένοι στο Διαδίκτυο κατά την περίοδο αυτής της χρήσης.  Η παραβίαση οιουδήποτε  Όρου Χρήσης συνεπάγεται αυτομάτως τον τερματισμό της εξουσιοδότησης χρήσης αυτού του Διαδικτυακού τόπου και θα πρέπει αμέσως να καταστρέψετε κάθε υλικό που φορτώσατε από τον ΔΤ.


ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ VINICIUS SERVICES LTD ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Αυτός ο ΔΤ διαχειρίζεται από την Vinicius Services LTD. Συμφωνείτε να μην αντιγράψετε, αναπαράγετε, πωλήσετε,  επανεκδώσετε, μεταπωλήσετε ή εκμεταλλευτείτε για οποιονδήποτε λόγο, οποιοδήποτε μέρος του Διαδικτυακού τόπου, την χρήση αυτού ή την πρόσβαση σε αυτόν, παρά μόνον σύμφωνα με την ρητή γραπτή εξουσιοδότηση από την  Vinicius Services LTD. Κάθε χρήση του  ΔΤ  που δεν επιτρέπεται ρητά από αυτήν Σύμβαση απαγορεύεται, και μπορεί να επισύρει κυρώσεις κατά το Διεθνές Δίκαιο. 

Συμφωνείτε με τους  όρους αυτής της Σύμβασης, και εκτός αν τερματιστεί κατ’ άλλον τρόπο από την  Vinicius Services LTD, έχετε την άδεια να επισκέπτεστε και να χρησιμοποιείτε τον ΔΤ  αποκλειστικά για δική σας χρήση, υπό τον όρο όμως, ότι δεν επιτρέπεται να δημοσιεύσετε, αντιγράψετε, διανείμετε, τροποποιήσετε ή δημιουργήσετε απομιμήσεις από οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου του ΔΤ παρά μόνον αν έχετε την ρητή εξουσιοδότηση από την Vinicius Services LTD γραπτώς. Συμφωνείτε να μην αφαιρέσετε ή τροποποιήσετε καμία νομική ανακοίνωση, ονόματα ή ευχαριστίες που περιέχονται σε αυτόν τον Διαδικτυακό τόπο.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι, μεταξύ της Vinicius Services LTD και εσάς, κάθε δικαίωμα, τίτλος και συμφέρον στο και προς τον ΔΤ, συμπεριλαμβανομένων άνευ ορίων δικαιωμάτων  ευρεσιτεχνίας, ευρεσιτεχνίες, επιχειρησιακές μέθοδοι, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, κατατεθέντα σήματα, εμπορικά μυστικά, εφευρέσεις, τεχνογνωσία, καθώς και όλα τα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που είναι σχετικά με τη παρούσα διαχειρίζονται από την Vinicius Services LTD. Δεν έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε κανένα εμπορικό σήμα, κατατεθέν ή μη, σήμα υπηρεσίας ή λογότυπο που διαχειρίζεται η Vinicius Services LTD, ούτε να υπαινιχτείτε ή υπονοήσετε ότι έχετε σχέση με, σύνδεση με, εξουσιοδότηση από ή έγκριση αnό την Vinicius Services LTD.

Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε άλλες μεθόδους πρόσβασης σε αυτόν τον ΔΤ παρά μόνον μέσω των μεθόδων που παρέχει η Vinicius Services LTD.  Περαιτέρω συμφωνείτε ότι δεν θα συλλέξετε πληροφορίες από τον ΔΤ χρησιμοποιώντας οιουδήποτε είδους αυτοματοποιημένα μέσα, συμπεριλαμβάνοντας, αλλά όχι περιοριστικά, την εκτέλεση web spider, scripts,  web scraping ή web scraping εφαρμογή. Δεν θα καταστρέψετε, φθείρετε, θέσετε εκτός λειτουργίας τον ΔΤ ούτε με κανένα τρόπο θα παρέμβετε στην χρήση του από άλλον χρήστη.

Συμφωνείτε ότι αποδέχεστε την ανάρτηση καταχώρησης της επιχείρησης σας, ύστερα από αίτημά σας, σε αυτόν τον ΔΤ.


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Vinicius Services LTD διατηρεί το δικαίωμα  κατά την κρίση της, να αλλάξει, τροποποιήσει,  ή με άλλον τρόπο να αλλοιώσει οποιονδήποτε από τους όρους αυτούς οποτεδήποτε. Τέτοιες τροποποιήσεις θα ισχύουν αμέσως μετά την ανάρτησή τους. Θα πρέπει να επισκέπτεστε αυτή την Σύμβαση τακτικά  έτσι ώστε να είστε ενήμεροι των τυχόν αλλαγών.


ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Συμφωνείτε ότι η Vinicius Services LTD, τα υποκαταστήματά της, οι θυγατρικές, τα στελέχη της, οι πράκτορες και άλλοι συνεταίροι και εργαζόμενοι, δεν ευθύνεται  για καμία απώλεια, ευθύνη, απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων ευλόγων αμοιβών δικηγόρων, εκ μέρους τρίτων λόγω (α) του περιεχόμενου χρήστη που υποβάλλατε, αναρτήσατε, ή μεταφέρατε μέσω του Διαδικτυακού τόπου (β) της χρήσης σας σχετικά με τον Διαδικτυακό τόπο, ή, (γ) της εκ μέρους σας παραβίαση της παρούσας Σύμβασης, της ισχύουσας νομοθεσίας ή των δικαιωμάτων τρίτων, και να την αποζημιώσετε.


ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ο ΔΤ μπορεί αυτόματα να παραγάγει αποτελέσματα έρευνας που αναφέρονται ή συνδέονται με ΔΤ τρίτων μέσα από το Διαδίκτυο. Η Vinicius Services LTD δεν έχει κανέναν έλεγχο πάνω σε αυτούς τους ΔΤ  ή το περιεχόμενο αυτών. Η Vinicius Services LTD δεν εκπροσωπεί ή δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο αυτών των ΔΤ είναι ακριβές, νόμιμο και /ή μη προσβλητικό. Η Vinicius Services LTD δεν προσυπογράφει το περιεχόμενο ΔΤ τρίτων, ούτε εγγυάται ότι δεν θα περιέχει ιούς ή ότι δεν θα βλάψουν κατ’ άλλον τρόπο τον υπολογιστή σας.

Χρησιμοποιώντας τον ΔΤ για να ερευνήσετε ή για να συνδεθείτε με άλλον ΔΤ, συμφωνείτε και κατανοείτε ότι δεν θα απαιτήσετε από την Vinicius Services LTD αποζημίωση για οποιεσδήποτε ζημίες ή απώλειες, που τυχόν θα προκύψουν από τη χρήση του ΔΤ λόγω αναζήτησης αποτελεσμάτων έρευνας ή για να συνδεθείτε με άλλον ΔΤ.  Εάν συναντήσετε κάποιο πρόβλημα με κάποιον σύνδεσμο του ΔΤ, παρακαλούμε ενημερώστε την  Vinicius Services LTD στην info@vinicius-services.com, και η Vinicius Services LTD θα ερευνήσει το αίτημά σας και θα λάβει τα κατάλληλα κατά την κρίση της μέτρα.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
Οι συναλλαγές σας ή οι επικοινωνίες σας μέσω του ΔΤ με τρίτους εκτός της  Vinicius Services LTD είναι αποκλειστικά μεταξύ σας και αυτών των τρίτων. Η Vinicius Services LTD δεν ευθύνεται κατά κανένα τρόπο για οποιαδήποτε αγαθά, υπηρεσίες, πόρους ή περιεχόμενο που διατίθεται μέσω αυτών των συναλλαγών ή επικοινωνίας με τρίτους.


ΕΥΘΥΝΗ
Η Vinicius Services LTD. κατ’ ουδένα τρόπο ευθύνεται για οιοδήποτε υλικό που οι πελάτες ή οι επισκέπτες μας αναρτούν σε δική τους ή σε κάποιου άλλου ατόμου την προσωπική σελίδα, όπως για παράδειγμα αλλά όχι  περιοριστικά,  πορνογραφικές εικόνες ή απεικονίσεις, υλικό κατοχυρωμένων δικαιωμάτων, πειρατικό υλικό, γραπτές επιθέσεις κατά άλλων εταιρειών ή φυσικών προσώπων, τραυματισμούς κλπ.


ΠΑΙΔΙΑ
Απαγορεύεται η χρήση σε άτομα κάτω των δεκατριών (13) ετών.


ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Αναγνωρίζετε ότι η Vinicius Services LTD δεν παρέχει επαγγελματικές συμβουλές, και συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τον ΔΤ ως υποκατάστατο συμβουλών από έμπειρο επαγγελματία, άσχετα αν πρόκειται για οικονομολόγο, δικηγόρο ή άλλο επαγγελματία.


ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ
Μη εξουσιοδοτημένη χρήση και /ή μη νόμιμες χρήσεις αυτού του Διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβάνοντας αλλά  όχι περιοριστικά, μη εξουσιοδοτημένη πλαισίωση ή σύνδεση με τον ΔΤ ή  η μη εξουσιοδοτημένη χρήση κάθε είδους irobot, web spider, ή άλλου αυτοματοποιημένου μηχανισμού στο ΔΤ, θα διερευνάται και θα υποβάλλεται στην κατάλληλη νόμιμη διαδικασία.


ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η Vinicius Services LTD. δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία άμεση, έμμεση, ποινική, συμπτωματική, ειδική, ή συνεπακόλουθη ζημία που προκύπτει σχετικά με την πρόσβαση, χρήση ή έκθεσή σας στον εν λόγω ΔΤ ή με την καθυστέρηση ή αδυναμία πρόσβασης, έκθεσης ή χρήσης του ΔΤ.

Η Vinicius Services LTD. δεν υπόσχεται ότι ο ΔΤ δεν θα περιέχει λάθη ή ότι η φιλοξενία θα είναι αδιάκοπη, ή ότι θα παρέχει ειδικά αποτελέσματα από την χρήση αυτού ή οποιουδήποτε περιεχομένου, έρευνας ή συνδέσμου σε αυτόν. Ο Διαδικτυακός τόπος και το περιεχόμενό του παραδίδονται σε βάση “as-is” και “as-available” (όπως είναι – όπως υπάρχει διαθέσιμο).

Η Vinicius Services LTD. δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι οι φάκελοι που κατεβάζετε από τον ΔΤ δεν θα περιέχουν ιούς, μολυσματικά ή άλλα καταστρεπτικά στοιχεία.

Η Vinicius Services LTD δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν εμφάνιση καταχωρήσεων στις προσωρινά αποθηκευμένες σελίδες των μηχανών αναζήτησης, από την στιγμή που οι καταχωρήσεις αυτές, έχουν πάψει να εμφανίζονται σε αυτόν τον ΔΤ σε πραγματικό χρόνο.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Στην πολιτική της Vinicius Services LTD. δεν περιλαμβάνεται η επιστροφή χρημάτων. Ωστόσο η εταιρία δεσμεύεται να επιλύσει με καλή πίστη, κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει, λαμβάνοντας πάντα υπόψην το συμφέρον και το δίκαιο του πελάτη.
 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Η VINICIUS SERVICES LTD. χρησιμοποιεί την τεχνολογία κρυπτογράφησης 128-bit SSL (Secure Sockets Layer) με την πιστοποίηση της Thawte, προκειμένου να εξασφαλίσει στους χρήστες του διαδικτυακού της τόπου το απόρρητο και ασφαλές των συναλλαγών τους. Η σύνδεση στον διαδικτυακό μας τόπο και η εισαγωγή των στοιχείων σας στις φόρμες που διαθέτουμε είναι απολύτως ασφαλής, χάρη στο Thawte SSL. Την πιστοποίηση Thawte SSL την δέχεται το 99,3 % των internet browsers, και σκοπός της είναι να εξασφαλίζει ότι όλα τα δεδομένα που μετακινούνται στον διαδικτυακό τόπο παραμένουν απόρρητα και ασφαλή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Thawte SSL, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.thawte.com.

Όλες οι πληροφορίες που ο χρήστης εισάγει στις ειδικές φόρμες του διαδικτυακού τόπου της VINICIUS SERVICES LTD. (guide-of-greece.gr) είναι απόλυτα εμπιστευτικές και η VINICIUS SERVICES LTD. λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο, στο πλαίσιο των συναλλαγών με τους χρήστες.


ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
Συμφωνείτε ότι η οικονομική αποζημίωση ενδέχεται να μη παρέχει ικανοποιητική αποκατάσταση στην Vinicius Services LTD για παραβιάσεις αυτών των όρων χρήσης και αναγνωρίζετε την ενδεχόμενη λήψη δικαστικών μέτρων ή άλλη ίσης αξίας αποζημίωση για αυτές τις παραβιάσεις.

 
    ΑΡΧΙΚΗ   |   ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ   |   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   |   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   |   ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ  |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ